Tutkin, millaisia luku- ja kirjoittamiskokemuksia nuorilla, 7–29 vuotiailla, on ja kuinka harrastukset ovat heidän elämäänsä vaikuttaneet. Kyselyyn vastasi 58 henkilöä. Vastanneista suurin osa oli yli 20-vuotiaita ja joukossa oli naisia, miehiä ja muita henkilöitä. Vastanneista 43,1% kertoi olevansa 26–29 vuotiaita ja toinen enemmistö 20–25 vuotta (41,4%). Loput vastaajista olivat ilmoittaneet iäkseen 13–16 vuotta tai 17–20 vuotta, alle 13-vuotiaita ei ollut. Kysely toteutettiin Google Forms -alustalla 18.4.2019–2.5.2019. Vastaajat haettiin Humakin tiedotusfoorumien, Facebookin kanavien ja Finfanfun.fi -foorumin kautta. Tarkoituksena oli kartoittaa, mitä luku- ja/tai kirjoitusharrastus tarjoaa nuorelle. Yli 18-vuotiailta kartoitettiin myös sitä miten harrastus on vaikuttanut heidän kehitykseensä. Kirjoittamis- ja lukemisharrastus näkyivät todella positiivisessa valossa. Tämä vastaakin kysymykseen, kannattaisiko esimerkiksi nuorisotyössä hyödyntää luku- ja kirjoitusteemoja. Kyllä kannattaisi!

 

Itseilmaisu ja itsetunto vahvistuvat kirjoittamalla

Kyselyssä kysyttiin, mitä mieltä vastaajat itse ovat luku- ja kirjoitusteemojen hyödyntämisestä erilaisissa nuorten palveluissa, kuten nuorisotiloilla, pajatoiminnassa tai muissa nuorten toimintaympäristöissä, kuten kuntoutuksessa tai terapiassa. Vastanneista 91,4% vastasi ”kyllä” kysymykseen luku- ja kirjoitusharrastuksen tuomisesta nuorisotoimintaan tai muuhun nuorten toimintaan. Muut vastausvaihtoehdot olivat ”ei” (1,7%) ja ”en tiedä” (6,9%). Vajaa puolet (23 henkilöä) vastanneista otti kantaa siihen, millaiseen luku- tai kirjoitustoimintaan he haluaisivat osallistua tai ilmaisivat, että eivät haluaisi osallistua tai koe omassa elämässään tarvetta tällaiselle aktiviteetille. Suurin osa vastanneista toivoi erilaista toimintaa, kuten luku- ja kirjoituspiirejä.

Parhaiten tutkimuksessa kävi ilmi, miten suuria hyvinvointivaikutuksia lukemisella ja kirjoittamisella nuorille on. Toivon, että tämä artikkeli tarjoaa tuoreen tutkimuksen harrastusten hyödyistä ja sitä kautta herättelisi ajattelemaan omaa harrastuneisuutta ja sitä voisiko luku- ja kirjoitusharrastuksia hyödyntää nuoriso- tai sotepalveluissa nuorten parissa nykyistäkin enemmän.

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että kirjoittamisen vaikutuksia ovat mm. itseilmaisun- ja itsetunnon vahvistuminen ja kuinka se on auttanut käsittelemään vaikeitakin asioita sekä tukenut yleisesti hyvinvointia. Lukeminen puolestaan on samalla tapaa vahvistanut itsetuntemusta, ollut voimavara ja apukeino itsen ja muiden ymmärtämisessä sekä tarjonnut hyviä roolimalleja. Ainoastaan 3,4% (kaksi vastanneista) on vastannut, ettei mikään yllä olevista ole toteutunut heidän kohdallaan.

 

Kirjoittaminen on löytöretki itseen

Vapaan sanan osiosta käy parhaiten ilmi, mitä nuoret ovat kirjoitusharrastuksesta saaneet. Siinä vaikutuksia myös kysyttiin tarkemmin. Kirjoittaminen on antanut mahdollisuuden purkaa omia tunteita ja fiiliksiä, mikä koettiin erityisen tärkeäksi ja sitä kuvattiin muun muassa pelastavaksi. Merkitykselliseksi asiaksi nousi myös luovuus ja itseilmaisu, unohtamatta vaikutuksia muihin elämän osa-alueisiin. Positiivisia vaikutuksia saatiin huomata olevan mm. urapolun suunnittelussa, kun kirjoittamisen kautta on löytynyt oma opintosuunta tai kun kirjoitusharrastus on ollut edistävänä tekijänä työpaikalla tai työn haussa. Tärkeäksi pointiksi haluan nostaa esiin myös sen, miten kirjoittamisessa mm. dialogien suunnittelu ja rakentelu parantavat kommunikaatiotaitoja. Tämäkin nousi esiin kyselyssä. Äidinkielen vahvistuminen, kommunikointi ja argumentointi ovat valtteja, joiden hyödyt ovat selvät ihan arjesta aina koulu- ja työelämään. Tästä syystä koenkin, että erityisesti koulu- ja työelämänään siirtyvien nuorten palveluissa kirjoitusteemaisille toiminnoille voisi olla tarvetta.

Lukemisen vaikutukset eivät jääneet myöskään kirjoittamisharrastuksen varjoon, vaan sain mielenkiintoisia vastauksia siitä, miten suuri hyöty lukuharrastuksella on. Lukemista kuvataan monella eri tapaa pakokeinoksi arjesta, mutta myös viihteeksi ja harrastukseksi, joka on ollut osana identiteettiä jo kauan ennen kuin vastaaja tiesi, mitä identiteetti tarkoittaa. Esiin nousi erityisesti se, miten kirjat ovat auttanut näkemään asioita usealta eri kantilta ja ovat avartaneet maailmankuvaa. Kuten kirjoittamisessakin, lukeminen on vaikuttanut siihen, miten vastaaja on kehittynyt kielellisesti ja harrastus auttanut esimerkiksi lukihäiriön kanssa.

 

 

Yhteisöllinen ilmaisutaidon ja mielikuvituksen kehittäjä

Sekä lukemisen että kirjoittamisen yhteydessä mainittiin yhteisö ja ystävät, ja kyselyssä kysyttiinkin, onko luku- tai kirjoitusharrastus tuonut elämään uusia ystävyyssuhteita. 69% vastanneista sanoo, että on saanut ystäviä harrastuksensa kautta ja tätä ystäväpiiriä, joka harrastuksen kautta on tullut saatua, arvostetaan paljon molemmissa harrastuksissa. Puhutaan kirjoitus-, foorumi-, ja fandomyhteisöistä, joissa ihmisiin on päässyt harrastuksen kautta tutustumaan ja löytänyt omanlaisia tyyppejä.

Yli 18-vuotiaat vastanneet (34 vastausta) kertovat omin sanoin, miten ovat kokeneet kirjoitus- ja/tai lukuharrastuksen edistäneen heidän kehitystään nuoruudessa. Tukeva vaikutus mielletään vahvaksi esimerkiksi ilmaisutaidon ja mielikuvituksen kehityksessä. Vastaajat pohtivat, että yllä mainittujen asioiden lisäksi parhaimmillaan luku- ja/tai kirjoitusharrastus on toiminut identiteetin luojana, opettanut käsittelemään omia tuntemuksia ja elämää sekä kehittänyt avarakatseisuutta. Monet kokivat, että omaan identiteettiin kasvaminen olisi ollut jopa haastavaa ilman harrastuspohjaa, kun samankaltaisiin ihmisiin ilman näitä harrastuksia ei olisi saanut niin hyvin yhteyttä. Samaistumisen hahmoihin kirjallisuudessa ja itsensä hyväksyminen sitä kautta nousivat myös esiin.

Luku- ja kirjoitusharrastusta ei myöskään pidetä vain apu- tai tukivälineenä identiteetin luomisessa, vaan vahvasti osana omaa identiteettiä ja minäkuvan muodostumista. Pääosin kaikki vaikutukset, joita kehitykseen liitettiin, olivat positiivisia. Ainoa negatiiviseksi koettu vaikutus oli vastauksessa, jossa pohdittiin myös kirjoitusharrastuksen tuomaa haastetta verrata itseään muihin. Tässäkin kuitenkin koettiin, että hyvä palaute on enemmän vahvistanut itsetuntoa kuin vertaileminen tehnyt sille hallaa, ja kokemukset olivat pääasiassa positiivisia.

 

Luku- ja kirjoitusharrastuksen edistäminen tukisi nuorten kehitystä

Näiden vastausten myötä, ja kuten aiemmin mainitsin, kysyin tutkimuksessani millaiselle toiminnalle olisi kysyntää. Jos harrastus- tai palvelutoimintaa lukemisen tai kirjoitusharrastuksen edistämiseksi olisi enemmän, uskoisin näiden tukevan nuorten hyvinvointia. Erilaiset piirit nousivat esiin vastauksissa, kuten yllä todettiin, ja korostettiin matalankynnyksen mahdollisuuksia osallistua. Erilaista kerhotoimintaa ehdotettiin myös, unohtamatta terapeuttisen kirjoittamisen mahdollisuuksia nuorisotyössä, silloin kun itselle on koettu terapeuttisen kirjoittamisen olevan suuri apu. Tätä kautta se voisi auttaa myös muita nuoria.

Yhteenvetona voisin sanoa kyselyn toteuttamisen olleen mielenkiintoista ja todistavan, miten hyvää luku- ja kirjoitusharrastus tekee nuorille. Suurin osa vastanneista oli naisia, joten tässäkin kyselyssä nähdään, miten miehiä on harrastusrintamalla vähemmän tai heidät on ainakin haastavampi tavoittaa. Herää kysymys, kuinka poikia ja miehiä innostettaisiin enemmän harrastuksien pariin tai tavoitettaisiin, jos tämänkaltaista kyselyä toteutettaisiin laajemmin? Etenkin nuorten poikien lukemisen vähenemistä on pohdittu myös mediassa ja erilaisissa tutkimuksissa.

Kun luku- ja kirjoitusharrastusta tuodaan lapsille ja nuorille, pitäisi kynnyksen olla matala. Ja ehkä jo koulumaailmassa, joka itselleni on nykypäivänä jokseenkin tuntematon, voitaisiin kannustaa nykyistä enemmän kirjoittamaan ja lukemaan. Luku- ja kirjoitusharrastuksen edistäminen tulisi siis olla tärkeänä osana, mutta muistaa myös muut nuorten luovan ilmaisun keinot ja kannatankin sitä, että niihin kasvatettaisiin jo nuorella iällä. Tämä tutkimus ei ole uniikki, mutta nostaa esiin sen, miten merkittävä kasvua tukeva vaikutus mielenkiintoisella harrastuksella voi olla, ja kuinka se edistää nimenomaan koulu- ja työelämään siirtymistä tai siellä olemista.

Summa summarum voitaisiin todeta luku- ja kirjoitusharrastuksen olevan varsin pop! Oikeastaan kaikki näyttäytyi positiivisessa valossa ja en voikaan muuta kuin kannustaa siihen. Eli napatkaa kirja ja/tai kynä kätöseenne ja nauttikaahan hetki miettien, mikä tässä lajissa onkaan parasta!

 

Edit 31.5.2019: Lisätty tekstiin selostus siitä, miten tutkimus on tehty ja mitä kautta kyselyaineisto on kerätty.