Nörttitytöt

Tietosuojaseloste

Nörttityttöt ry:n käytössä on kaksi henkilötietorekisteriä: yhdistyksen jäsenrekisteri sekä yhdistyksen  sähköpostilista. Nörttitytöt-blogin käytössä on yksi henkilötietorekisteri: Blogin kirjoittajat. 

Yhdistyksen jäsenrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Nörttitytöt ry (“Yhdistys”) 

Sähköposti: yhdistys@geekgirls.fi 

Yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri Riikka Riihiniitty 

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja. (”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana,  sen ylläpito ja kehittäminen sekä päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta  henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”). 

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä  sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä  tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat rekisteröidyn jäsennumero, nimi, kotikaupunki, sähköpostiosoite,  tiedot maksetuista jäsenmaksuista sekä onko jäsen yhdistyksen sähköpostilistalla. Lisäksi tietokannassa on  kenttä muulle tiedolle, jota käytetään tarvittaessa jäsenyyden hoitamiseen kuuluvissa asioissa. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistysavain -palvelun (yhdistysavain.fi)  kautta, ja sinne on rajattu pääsy vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä  hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää muille palveluntarjoajille jäsenrekisterin toteuttamiseksi sekä  yhdistyksen sähköpostilistalle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän  yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja  tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan  unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan  talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

∙ Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä  tietosuojan taso;

∙ Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä  Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin  oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä  Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 

∙ Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai  henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.  Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina  voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen  lainsäädännön mukaisesti. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden  päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä  Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO  2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai  Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä  

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia  koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin  tahansa: 

∙ saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

∙ saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät  henkilötiedot; 

∙ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ∙ vaatia henkilötietojensa poistamista; 

∙ peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen  käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

∙ vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; ∙ saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle  rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot  Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella  ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän  tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan 

pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.  Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen  Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka  sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan  tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut  yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@geekgirls.fi. 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä  tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.8.2018. 

Yhdistyksen sähköpostilista 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Nörttitytöt ry (“Yhdistys”) 

Sähköposti: yhdistys@geekgirls.fi 

Yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri Jonas Mustonen 

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Nörttityttöjen sähköpostilistalle liittyneiden henkilöiden henkilötietoja.  (”Rekisteröity”). 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on tiedottaa yhdistyksen jäseniä esimerkiksi yhdistyksen tapahtumista sekä  muistuttaa jäsenmaksun maksamisesta (”Järjestelmä”). 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien sähköpostiosoitteita. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on  rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää muille palveluntarjoajille sähköpostilistan toteuttamiseksi.  Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää  henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen  mukaisesti. 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan  unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan  talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

∙ Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä  tietosuojan taso; 

∙ Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä  Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin  oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä  Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 

∙ Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai  henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.  Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina  voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen  lainsäädännön mukaisesti. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen tai kunnes  rekisteröity pyytää poistamista postituslistalta. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos  sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää  säilytysaikaa. 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä  

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia  koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin  tahansa: 

∙ saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

∙ saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät  henkilötiedot; 

∙ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ∙ vaatia henkilötietojensa poistamista; 

∙ peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen  käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

∙ vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; ∙ saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle  rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot  Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella  ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan  pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.  Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen  Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka  sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan  tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut  yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@geekgirls.fi. 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä  tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.6.2018. 

Blogin kirjoittajat

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Nörttitytöt-blogi (www.geekgirls.fi) 

Sähköposti: toimitus@geekgirls.fi 

Yhteyshenkilö: blogin päätoimittaja Vehka Hakonen 

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään blogin kirjoittajien henkilötietoja. (”Rekisteröity”). 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Nörttitytöt-blogin toiminta ja kirjoittajien tekstien  yhdistäminen niiden kirjoittajiin (”Järjestelmä”). 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään blogin kirjoittajien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita blogin toimintaan liittyviä  liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat rekisteröidyn nimi, käyttäjänimi, sähköpostiosoite, kotisivun  osoite, AIM, Yahoo IM ja Jabber/Google Talk -tunnus, Gravatar-tilistä tuotu kuva, salasana sekä  vapaamuotoinen kuvaus, jonka kirjoittaja on luonut itsestään. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Nörttitytöt-blogin Järjestelmään, johon on  rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jokaisella  rekisteröidyllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää muille palveluntarjoajille rekisterin toteuttamiseksi.  Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää  henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen  mukaisesti. 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan  unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan  talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

∙ Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä  tietosuojan taso; 

∙ Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä  Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin  oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä  Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 

∙ Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai  henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.  Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina  voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen  lainsäädännön mukaisesti. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Nörttitytöt-blogi on olemassa tai kunnes rekisteröity  toivoo tietojensa poistoa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava  lainsäädäntö tai Nörttitytöt-blogin sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää  säilytysaikaa. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä  

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa blogille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia  suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin  tahansa: 

∙ saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

∙ saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät  henkilötiedot; 

∙ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ∙ vaatia henkilötietojensa poistamista; 

∙ peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen  käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

∙ vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; ∙ saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle  rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 

Nörttitytöt-blogille, Nörttitytöt-blogi käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn  suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja vaatia henkilötietojensa  käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän  tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Nörttitytöt-blogi voi pyytää rekisteröityä  tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön  käsittelemistä. Nörttitytöt-blogi voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä  perusteella. 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen  Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka  sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan  tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut  yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimitus@geekgirls.fi. 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä  tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.6.2018.